• Kakam Gaýdyp Geler - Türkmen Film [1981] [Türkmen Dilinde]

  Alty Garlyýew adyndaky "Turkmenfilm" kinostudiýasy. 1981-nji ýylda düşürülen bu film kakasynyň Ikinji Jahan Urşundan gaýdyp gelmegine garaşýan Bahar atly gyzyň hekaýasy barada gidýär. Bir oglan jigisi bolan Bahar, ejesi işine gidende ejesiniň özleriniň ýeke-täk sygyryndan sagyp goýup giden süýdüni aýlanyp töweregindäki öýlere satyp, maşgalany eklemegiň bir çäresine şeýle seredýärdi. Emma bu söwdasynyň soňy şowly bolmaýar, haçan-da ýanyndan geçip barýan wagytlaýyn gospitalyň aýnasyndan urşda ýaralanan esgeriň Bahara gözi ilip bir käse süýt dileýänçä. Ahmadulin bilen tanyşandan soň, Bahar hergünki satmaly süýdüni şol gospitaldaky esgerlere eltip berýär. Uzak wagtlap süýdüň pulunyň gelmändigine gözi ýeten Baharyň ejesi şübhelenip soraşdyryberse-de, Bahar ýalan sözläp gizläp gezýär. Esgerler Bahary näçe kyn ýagdaýda goýmajak bolup, süýdüni almajak bolsa-da, ýa-da ýerine birzatlar berjek bolsa-da, Bahar jigisine gantdan başga hiçzat alanok. Ahyr ejesi süýdiň puly gelmän soň gyzy bilen bile özi aýlanmagy kararlaşdyrýar. We hakykat açaçan bolýar. Ejesi bu hereketi buýsanç bilen garşylaýar. Bu film asyl gahrymanyň hekaýasyna geçmezden öň, wakanyň ýer alýan Budýonnyý kolhozynyň 5 km ýakynyndaky bir obada bolup geçýän bir waka hödürlenýär. Bu ýerde merkezden poçtadan hat we gazetleri getirmekden jogapkär aýal köwüşiniň ýyrtyklygy sebäpli, gyşyň sowugynda gaty daşa gitmäne el bermeýär. Elbetde bu mesele obadakylar bilen gatnaşyklarynda işi kynlaşdyrýar. Ogly Merdany awansyna fermanyň soýulan malyndan et dilemäne iberende, ferma müdiri Tomma gazetler gelmese awans ýok diýýär. Muňa namys eden Merdanjyk ejesine duýdurman gazetleri getirmek üçin göni merkeze gidýär. Elbetde, geýen ejesinin aýakgabynyň gaýym bolmaýyşy sebapli aýagyny gowja aýazladýar. Ahyr merkeze ýeterläberende güýjüni ýitirip emedekläp başlanda wokzalyň ýanynda duran, uruşdan bir aýagyny ýitirip ýaňyja gelen esgerin gözüne oglanjyk ilýär. Muny demirýolçy, Gurban, alyp poçtanyň binasyna, Nina-daýzanyn ýanyna getirýär. We ýylyjak geýindirip gyzgynjak içirip çalaja açylyşar ýagdaýa getirýärler. Uruşdan gelen esger, Muratguly, hem Merdanyň obasyndan bolan soň, raýkomyň maşyny bilen ikisi obalaryna gaýdýarlar. Obasyna geleden gözüni açan Merdan Myratgulyny tanaýar, we onuň maşgalasyna gelendigi barada buşlap buşluguna çokaý aýakgap alýar. Çokaýlaryny geýip, gazetleri gelen badyna paýlaýar, we ilknji bolup Tommynyň gazetleriniň eltip berýär. Bu ýerde gynandyryjy bir mesele, Tommy gazetleri okamany, epleşdirip, kiçiräjik edip ýyrtyp çilim ýasaýar. Uruş döwründe kakasy Watany goramana giden oglanjyga erbet endigi sebäpli azar berip, awans bermeýişi ýaly erbet häsiýetlerini aýalynyň hem halamaýandygyňy şu sahnada görmek mumkin. Filmiň Direktory: Pirguly Ataýew Sahnanyň awtorlary: Halmämmet Kakabaýew, Aleksandr Çernow Filmi goýan režisýor: Halmämmet Kakabaýew Filmi Goýan Operator: Öwez Welmyradow Filmi Goýan Hudožnik: Selim Amangeldiýew Kompozitor: Nury Halmämmedow Ses Operatory: Ýusup Ýagmyrow Režisyor: A.Çarygulyýew Operator: B.Goçmyradow Ýardamjy Režisyorlar: K.Annanow, Ç.Meredow Ýardamjy Operatorlar: O. Kasymow, T.Tekemyradow Redaktor: Habyp Guseýinow Montažçy: Lidiýa Trýaşenko Geýim hudožnigi: A.Obuhowa Grimçi: E.Kormilisina Kombinirlenen kadrlaryň operatory: B.Goçmyradow Kombinirlenen kadrlaryň hudožnigi: S.Amangeldiýew Ýolbaşçy topar: Y.Sagirow, R.Taňrygulyýew, B.Gurbanow, T.Artykow Rollarda: Bahar: Gülnar Babaýewa Merdan: Gurban Ataýew Ahmadulin: Ý.Ilýanow Suren: K.Jangirow Nikolaý: A.Wdowin Baharyň ejesi: Maýa Aýmedowa Nina daýza: W.Lewina Gülnabat: Ý.Garaýewa Serdar: G.Annaýew Aman: B.Jumageldiýew Serhen-aga: A. Durdyýew Tommy: M.Berdiýew Sona Myradowna: G.Kerimowa Demirýolçy: P.Ylýasow Esger: Ç.Işangulyýew Epizotlarda: A.Döwletow, E Allanowa, K.Amangeldiýew, O. Annamyradowa, H.Nyýazow, N.Gutlyýewa, G.Abramow, G.Samedowa, O.Hannyýewa, A. Bäşimowa, A.Halmämmedow, H.Hajymyradowa, I.Şkurýa, A.Pawlin, A. Konstantinow, W.Muhammedow, M.Aýdogdyýew

 • Kakam Gaydyp Geler 6/6

  Yuklemek ucin: http://94.103.35.186/Kino/43-Kakam_Gaydyp_Geler.mp4 TMfiles.ucoz.com`dan TURKMEN kinolaryny tapyp bilersiniz

 • Kakam Gaydyp Geler 1/6

  Yuklemek ucin: http://94.103.35.186/Kino/43-Kakam_Gaydyp_Geler.mp4 TMfiles.ucoz.com`dan TURKMEN kinolaryny tapyp bilersiniz

 • Kakam Gaydyp Geler 3/6

 • Kakam Gaydyp Geler 2/6

  Yuklemek ucin: http://94.103.35.186/Kino/43-Kakam_Gaydyp_Geler.mp4 TMfiles.ucoz.com`dan TURKMEN kinolaryny tapyp bilersiniz

 • Kakam gaýdyp geler - www.turkmenkino.com

  www.turkmens.com www.turkmenkino.com www.turkmenvideo.com www.turkmenmusic.com www.dutar.com www.turkmenpop.com

 • Kakam Gaydyp Geler 4/6

  Yuklemek ucin: http://94.103.35.186/Kino/43-Kakam_Gaydyp_Geler.mp4 TMfiles.ucoz.com`dan TURKMEN kinolaryny tapyp bilersiniz

 • Kakam Gaydyp Geler 5/6

  Yuklemek ucin: http://94.103.35.186/Kino/43-Kakam_Gaydyp_Geler.mp4 TMfiles.ucoz.com`dan TURKMEN kinolaryny tapyp bilersiniz

 • Sageldi Mommyyew - Kakam jan

  Sageldi Mommyyew - Kakam jan

 • Besh Ketdim - Rus tilidan Imtihon [Ez-Ov Prod...] 2015 Hd Version

  Salam dostlar ozunizin gowun soyen Klipdir,film,degishmelerinize tomasha ederin diyseniz bizin bilen galyn.Gunde kanalymyza taze kliplerdir kinolar yuklenilyar doslar.Bizin maksadymyz size taze klipleri ve kinolary gorkezmek.Klipdir,kinolary birinji bolup gorern diyseniz bizin kanalymyz yazylyn https://www.youtube.com/channel/UCYzNfem2yoO-dJlXQzO--Aw ok.group/ez-ovprod... line.Ez-Ov_Prod... http://vk.com/yashlyktm